Privacy

Privacy PolicyOświadczenie o ochronie prywatności Glen Dimplex Benelux BV

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Glen Dimplex Flame Europe, część Glen Dimplex Benelux BV, wraz ze wszystkimi spółkami grupy ("my", "nas", "nasz") są
zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Dla celów przepisów o ochronie danych jesteśmy administratorem danych i będziemy
przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i przepisami krajowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposób ich
będziemy je traktować.

2. ODWIEDZAJĄCY NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
2.1 Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących okolicznościach:
2.1.1 podczas wypełniania formularzy na naszej stronie internetowej ("Strona"). Obejmuje to adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, które
są podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Witryny, gdy użytkownik prosi nas o kontakt w sprawie naszych towarów lub usług,
subskrypcji naszej listy mailingowej lub subskrypcji/zapytania o towary lub usługi;
2.1.2 za każdym razem, gdy użytkownik przekazuje nam informacje podczas zgłaszania problemu z naszą Witryną, składania skargi, składania zapytania
lub kontaktując się z nami z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy przechowywać zapis tej korespondencji;
2.1.3 szczegółowe informacje na temat wizyt użytkownika na naszej Stronie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi internetowe i inne dane komunikacyjne
dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy jest to wymagane do naszych własnych celów rozliczeniowych, czy też nie, oraz zasoby, do których użytkownik uzyskuje dostęp (zob.
punkt 2.2.2 dotyczący plików cookie poniżej); oraz
2.1.4 za każdym razem, gdy użytkownik ujawnia nam swoje dane lub zbieramy od niego informacje w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem naszej Witryny.
2.2 Możemy również gromadzić dane w następujący sposób:
Adres IP
2.2.1 Możemy gromadzić informacje o urządzeniu użytkownika, w tym adres protokołu internetowego, o ile jest dostępny, w celu
ochrony przed oszustwami. Możemy również gromadzić informacje o systemie operacyjnym urządzenia i typie przeglądarki, w celu administrowania systemem.
administrowania systemem. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują żadnej osoby.
Pliki cookie
2.2.2 Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia użytkownika od innych użytkowników naszej Witryny. Pomaga nam to zapewnić użytkownikowi dobre wrażenia
podczas przeglądania naszej Witryny, a także pozwala nam ją ulepszać. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie
i celów, dla których ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
2.3 Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w naszych uzasadnionych interesach, aby:
2.3.1 dostarczenia użytkownikowi informacji lub usług, o które użytkownik poprosił;
2.3.2 umożliwienia użytkownikowi uczestniczenia w interaktywnych funkcjach naszych Witryn, jeśli się na to zdecyduje;
2.3.3 zapewnić, że treści z naszej Witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego urządzenia;
2.3.4 ulepszać naszą Witrynę i usługi;
2.3.5 przetwarzać i rozpatrywać wszelkie skargi lub zapytania złożone przez użytkownika; oraz
2.3.6 kontaktować się z użytkownikiem w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (więcej informacji znajduje się w sekcji 6).
Linki do strony internetowej
Nasza Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik kliknie łącze
do którejkolwiek z tych witryn, witryny te będą stosować inne warunki gromadzenia i prywatności danych osobowych użytkownika, a my
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Po opuszczeniu naszej Witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej.
polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.


3. KLIENCI
3.1 Gromadzimy dane takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, gdy użytkownik zamawia u nas towary lub usługi
za pośrednictwem naszej Witryny. Wykorzystamy te informacje w celu przetworzenia zamówienia i wypełnienia naszych zobowiązań umownych.
3.2 W celu realizacji naszych kontaktów z użytkownikiem, możemy również być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych
i organizacjom świadczącym usługi pocztowe, aby pomóc w dostarczeniu zamówionych towarów lub usług;
3.3 Możemy również reklamować opinie użytkowników na naszej stronie internetowej i w materiałach marketingowych (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika, jeśli jest to konieczne)
zgody użytkownika);
3.4 Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczenia mu zamówionych towarów lub usług oraz przez okres 5 lat.
okres 5 lat. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, będziemy przechowywać jego dane osobowe
przez okres opisany w sekcji 6 poniżej.

4. DOSTAWCY
Będziemy gromadzić dane, takie jak osoby kontaktowe, adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie towarów lub usług
zamówionych towarów lub usług, składania dalszych zamówień i dokonywania płatności za dostarczone towary i/lub usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez 5
lat po dostarczeniu towarów/usług.

 

5. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE DOSTARCZY DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy danych na żądanie,
możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia mu naszych towarów lub usług).
lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą użytkownik zawarł z nami, ale poinformujemy go o tym w odpowiednim czasie.

6. MARKETING
6.1 Oprócz zastosowań opisanych w punktach 2-4 powyżej, jeśli użytkownik wskaże, że chciałby otrzymywać od nas korespondencję marketingową
od nas, subskrybować nasze listy mailingowe lub biuletyny, brać udział w naszych konkursach lub podawać nam swoje dane na
wydarzeniach networkingowych, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, aby przekazywać użytkownikowi informacje o naszych towarów, usług, aktualności biznesowych i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą być interesujące.
6.2 Użytkownik ma zawsze prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji wyszczególnionych w punkcie 6.1 w dowolnym momencie. Aby zrezygnować z otrzymywania
takich informacji użytkownik może
6.2.1 zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się w formularzu, w którym gromadzimy informacje o użytkowniku;
6.2.2 kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej otrzymanej wiadomości; lub
6.2.3 wysłać do nas wiadomość e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu lub zadzwonić pod numer +31 (0)513-656500, podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
6.3 Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez okres 5 lat od dnia, w którym użytkownik
udzielenia nam zgody.
6.4 W celu realizacji naszych kontaktów z użytkownikiem, możemy również być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych stronom trzecim, takim jak dostawcy naszych
dostawcy naszego systemu mailingowego, agencje obsługujące strony internetowe, agencje marketingowe, dostawcy usług płatniczych i organizacje świadczące usługi pocztowe, aby pomóc w
dostarczaniu produktów lub usług związanych z naszymi działaniami marketingowymi.

7. MONITOROWANIE I REJESTROWANIE
Możemy monitorować i rejestrować komunikację z użytkownikiem (taką jak komunikacja telefoniczna i wiadomości e-mail) w celu zapewnienia jakości i szkoleń.
i szkoleń.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji dotyczących danych osobowych użytkowników.

9. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
9.1 Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach
okolicznościach:
9.1.1 w celu wykonania umowy, którą zawieramy z użytkownikiem;
9.1.2 gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy;
9.1.3 gdy jest to konieczne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika w odniesieniu do zakupionego od nas produktu; oraz
9.1.4 w związku z naszymi uzasadnionymi interesami (opisanymi w niniejszej polityce), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów.
tych interesów.

10. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
10.1 Oprócz stron trzecich wymienionych powyżej, możemy ujawniać dane użytkownika stronom trzecim w następujących uzasadnionych celach
uzasadnionych interesów w następujący sposób:
10.1.1 pracownikom w celu ułatwienia dostarczania użytkownikowi towarów lub usług;
10.1.2 naszym podmiotom powiązanym w celu wsparcia wewnętrznej administracji;
10.1.3 dostawcom oprogramowania IT, którzy hostują naszą stronę internetową i przechowują dane w naszym imieniu;
10.1.4 profesjonalnym doradcom, w tym konsultantom, prawnikom, bankierom i ubezpieczycielom, którzy świadczą nam usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe
prawnych, ubezpieczeniowych i księgowych;
10.1.5 HM Revenue and Customs, organy regulacyjne i inne organy, które wymagają zgłaszania czynności przetwarzania w określonych okolicznościach; oraz
okolicznościach; oraz
10.1.6 osoby trzecie, które możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub aktywów. Alternatywnie, możemy dążyć do
nabyć inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, nowi właściciele będą wykorzystywać
dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.
10.2 Możemy ujawnić dane osobowe policji, organom regulacyjnym, doradcom prawnym lub podobnym stronom trzecim, jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych.
prawny obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszej strony internetowej.
warunków i innych umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to
wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
10.3 Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać danych osobowych innym organizacjom bez zgody użytkownika.

11. TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH
11.1 Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
12.1 W przypadku, gdy użytkownik otrzymał od nas (lub wybrał) hasło umożliwiające mu dostęp do określonych części naszej Witryny, użytkownik
jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.
12.2 Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić
danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do naszej Witryny; wszelkie transmisje odbywają się na własne ryzyko użytkownika.
na własne ryzyko.
12.3 Przekazywane nam informacje są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i
techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji użytkownika przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem.lub ujawnieniem. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy
mają uzasadnioną potrzebę biznesową takiego dostępu.


13. DOSTĘP, AKTUALIZACJA, USUWANIE I OGRANICZANIE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
13.1 Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe
dane osobowe użytkownika ulegną zmianie.
13.2 Przepisy o ochronie danych osobowych dają użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych w określonych okolicznościach lub do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli została ona udzielona. Użytkownik ma również prawo do
dostępu do informacji przechowywanych na jego temat oraz do przekazania ich w zrozumiałej formie. Jeśli chcesz uzyskać kopię niektórych lub wszystkich
danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu.  W pewnych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do
w pewnych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za spełnienie żądania użytkownika.
13.3 Użytkownik może również poprosić nas o podjęcie następujących działań:
13.3.1 zaktualizowanie lub poprawienie danych osobowych, jeśli użytkownik uważa, że są one niedokładne;
13.3.2 całkowite usunięcie danych osobowych użytkownika z naszej bazy danych;
13.3.3 przesłania użytkownikowi kopii jego danych osobowych w powszechnie używanym formacie i przekazania jego informacji innemu podmiotowi
w przypadku, gdy użytkownik nam je dostarczył, a my przetwarzamy je elektronicznie za jego zgodą lub gdy jest to konieczne do
wykonania umowy; lub
13.3.4 ograniczyć wykorzystanie danych osobowych użytkownika.
13.4 Możemy zażądać od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i prawo do dostępu oraz dostarczyć mu
danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, lub wprowadzić żądane zmiany. Przepisy o ochronie danych mogą zezwalać lub
lub wymagać od nas odmowy udzielenia użytkownikowi dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, lub odmowy zastosowania się do jakichkolwiek
żądań złożonych zgodnie z prawami użytkownika, o których mowa powyżej. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych,
lub przetworzyć jakiegokolwiek innego otrzymanego żądania, poinformujemy użytkownika o powodach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.
13.5 Wszelkie wnioski dotyczące powyższego należy przesyłać do naszego głównego inspektora ochrony danych na adres GDPR@glendimplex.eu, pan R. IJdema, Glen Dimplex Consumer Appliances
Europe, podając swoje imię i nazwisko oraz działania, które mamy podjąć.


14. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
W przypadku wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w określonych okolicznościach.
zgody w określonych okolicznościach. Aby wycofać swoją zgodę, w stosownych przypadkach, prosimy o kontakt pod adresem GDPR@glendimplex.eu.


15. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie.
Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej polityce, które mają istotny wpływ na sposób gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Jeśli
chcielibyśmy wykorzystać wcześniej zebrane dane osobowe użytkownika do innych celów niż te, o których powiadomiliśmy użytkownika w momencie ich zbierania, wówczas
powiadomimy użytkownika i, jeśli będzie to wymagane przez prawo, zwrócimy się do niego o zgodę przed wykorzystaniem jego danych osobowych w nowym lub niepowiązanym celu.
Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.


16. KONTAKT Z NAMI
Wyznaczyliśmy głównego inspektora ochrony danych, który nadzoruje przestrzeganie niniejszej polityki prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub
prośby dotyczące niniejszej polityki lub sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem GDPR@glendimplex.eu. Jest to dodatek do
prawo do skontaktowania się z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych, jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na wszelkie podniesione przez niego kwestie. 
Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych UE można znaleźć pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
W Wielkiej Brytanii można skontaktować się z Information Commissioners Office pod adresem https://ico.org.uk/global/contact-us/.


Ostatnia aktualizacja: sierpień 2023