Category

Standardowe WarunkiSTANDARDOWE WARUNKI GLEN DIMPLEX BENELUX B.V.
 

Złożone w Izbie Handlowej Noord Nederland pod numerem 16084292

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.1 W niniejszych Standardowych Warunkach "Glen Dimplex" odnosi się do prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] Glen Dimplex Benelux B.V., z siedzibą pod adresem Saturnus 8, (8448 CC) Heerenveen.
1.2 Standardowe warunki regulują wszystkie oferty, dostawy i wszystkie umowy między Glen Dimplex a stroną umowy, zwaną dalej "drugą stroną", chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
1.3 Wyraźnie odrzuca się zastosowanie jakichkolwiek standardowych warunków stosowanych przez drugą stronę.
1.4 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Standardowych Warunków jest nieważne lub niewiążące w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszych Standardowych Warunków pozostają w pełnej mocy.

Art. 2 Oferty cenowe i propozycje; zawarcie umowy
2.1 Wszystkie oferty i propozycje Glen Dimplex są niezobowiązujące, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
2.2 Umowa zostaje zawarta, gdy Glen Dimplex potwierdzi ustne lub pisemne zamówienie na piśmie. Umowa zostaje również zawarta, gdy Glen Dimplex realizuje zamówienie.
2.3 Po zawarciu umowy i przed wykonaniem lub dalszym wykonaniem Glen Dimplex ma prawo zażądać od drugiej strony odpowiedniego zabezpieczenia, że spełni lub spełniła swoje zobowiązania płatnicze lub inne zobowiązania.
2.4 Glen Dimplex jest upoważniony do angażowania osób trzecich w celu prawidłowego wykonania umowy. Koszty są przenoszone na drugą stronę.

Art. 3 Ceny
3.1 Cenniki wydane przez Glen Dimplex są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie.
3.2 Glen Dimplex zastrzega sobie prawo do naliczenia drugiej stronie proporcjonalnej podwyżki cen, jeśli po zawarciu umowy wzrośnie jeden lub więcej czynników wpływających na cenę, w tym wynagrodzenia, premie, materiały i zmiany cen akcji.

Art. 4 Dostawa
4.1 Glen Dimplex zajmuje się transportem produktów dostarczanych zgodnie z umową z drugą stroną do drugiej strony, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Druga strona jest zobowiązana do umożliwienia Glen Dimplex dostarczenia produktów drugiej stronie w uzgodnionym dniu dostawy.
4.2 Glen Dimplex ma prawo do dostarczenia zamówienia w częściach i oddzielnego fakturowania dostarczonych produktów.
4.3 Wszystkie terminy dostaw podane przez Glen Dimplex mają charakter orientacyjny i nie mogą być traktowane jako nieprzekraczalny termin, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Przekroczenie terminu dostawy nie uprawnia drugiej strony do rozwiązania i/lub unieważnienia umowy i/lub odszkodowania.
4.4 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostarczonych produktów powinny zostać zgłoszone przez drugą stronę do Glen Dimplex na piśmie w ciągu ośmiu dni od dostawy produktów, pod rygorem wygaśnięcia prawa do późniejszego twierdzenia, że dostawa nie była zgodna z umową.

Art. 5 Płatność
5.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, druga strona dokona płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
5.2 Druga strona nie może powoływać się na zawieszenie lub potrącenie w odniesieniu do faktur wysłanych przez Glen Dimplex.
5.3 W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga strona popada w zwłokę bez konieczności wezwania do zapłaty i jest zobowiązana do zapłaty odsetek ustawowych. W takiej sytuacji Glen Dimplex ma prawo do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich zaległych faktur i natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw. Wszelkie koszty pozasądowe poniesione przez Glen Dimplex z powodu niewywiązania się przez drugą stronę z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy ponosi druga strona.
5.4 Płatności dokonywane przez drugą stronę służą zawsze zaspokojeniu wszelkich należnych odsetek i kosztów, a następnie roszczeń z umowy, które były najdłużej przeterminowane, nawet jeśli druga strona oświadczy, że rozliczenie dotyczy innego roszczenia.
5.5 W przypadku likwidacji, niewypłacalności, upadłości lub moratorium drugiej strony, roszczenia wobec drugiej strony stają się natychmiast wymagalne.

 

Art. 6 Zastrzeżenie własności
6.1 Wszystkie produkty dostarczone przez Glen Dimplex pozostają własnością Glen Dimplex do momentu całkowitego uregulowania przez drugą stronę wszelkich roszczeń dotyczących wynagrodzenia za produkty dostarczone lub które mają zostać dostarczone drugiej stronie przez Glen Dimplex na podstawie umowy lub czynności wykonanych lub które mają zostać wykonane na rzecz drugiej strony na podstawie takiej umowy oraz roszczeń z tytułu nieprzestrzegania takich umów.
6.2 Przed przeniesieniem własności produktów Glen Dimplex na drugą stronę, druga strona nie jest uprawniona do przeniesienia tych produktów na osoby trzecie na własność, jako zabezpieczenie lub w inny sposób.
6.3 Druga strona jest zobowiązana do zapewnienia firmie Glen Dimplex lub jej upoważnionemu przedstawicielowi dostępu do pomieszczenia lub miejsca, w którym znajdują się dostarczone produkty podlegające zastrzeżeniu własności, w celu umożliwienia firmie Glen Dimplex lub jej upoważnionemu przedstawicielowi identyfikacji lub zabezpieczenia produktów. Druga strona jest zobowiązana do pełnej współpracy, a w przypadku jej braku do natychmiastowej zapłaty grzywny w wysokości 10% kwoty należnej od drugiej strony za każdy dzień braku współpracy z Glen Dimplex.
6.4 W przypadku, gdy osoby trzecie chcą ustanowić lub wykonywać prawa do produktów, które są przedmiotem zastrzeżenia własności Glen Dimplex, druga strona zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Glen Dimplex i poinformowania danej osoby trzeciej o zastrzeżeniu własności Glen Dimplex.
6.5 Druga strona jest zobowiązana do ubezpieczenia produktów na swój koszt, dopóki nie są jej własnością, co najmniej od ryzyka pożaru i kradzieży na zwykłych warunkach.

Art. 7 Siła wyższa
7.1 Druga strona nie może żądać od Glen Dimplex wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli opóźnienie lub niewypełnienie zobowiązań przez Glen Dimplex wynika lub jest spowodowane bezpośrednio lub pośrednio siłą wyższą.
7.2 Siła wyższa odnosi się do okoliczności, które utrudniają wywiązanie się ze zobowiązania i które nie są zawinione przez Glen Dimplex, ani nie są na koszt Glen Dimplex zgodnie z prawem, aktem prawnym lub ogólnie przyjętą opinią. Siła wyższa obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących zdarzeń i/lub sytuacji: decyzje i środki jakiegokolwiek rządu, brak wymaganych zezwoleń lub innych formalności rządowych o dowolnym charakterze, konflikty przemysłowe, brak personelu, niedobór surowców lub części, brak lub opóźnienia w transporcie, kradzież, mimowolna utrata posiadania lub zniszczenie lub uszkodzenie instalacji i sprzętu lub szczegółów biznesowych oraz niewłaściwe lub opóźnione wykonanie przez dostawców lub innych wykonawców Glen Dimplex. Siła wyższa obejmuje również okoliczności, które utrudniają Glen Dimplex wywiązanie się z obowiązku dostawy. Obejmuje to produkty, które mają być dostarczone przez osoby trzecie niespełniające wymagań jakościowych nałożonych przez Glen Dimplex.
7.3 Glen Dimplex jest również uprawniony do powołania się na siłę wyższą, jeśli okoliczność utrudniająca spełnienie lub dalsze spełnienie zobowiązań wystąpi po tym, jak Glen Dimplex powinien był spełnić swoje zobowiązania.
7.4 W przypadku niemożności wywiązania się z umowy z drugą stroną w wyniku działania siły wyższej, Glen Dimplex ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części, poza sądem, jednostronnie za pomocą listu poleconego, bez prawa drugiej strony do odszkodowania. W przypadku, gdy niemożność spełnienia świadczenia przez Glen Dimplex z powodu siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, druga strona jest uprawniona do pozasądowego rozwiązania umowy za pomocą listu poleconego, w którym to przypadku druga strona również nie może domagać się odszkodowania.

Art. 8 Odpowiedzialność
8.1 Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane postępowaniem własnym i/lub zaangażowanych przez siebie osób, chyba że szkody te są wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania ze strony Glen Dimplex.
8.2 Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za niefachowe użytkowanie i/lub nieprawidłową instalację przez osoby trzecie produktów dostarczonych przez Glen Dimplex, ani za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktów do celów innych niż te, do których nadają się one zgodnie z obiektywnymi standardami i/lub instrukcjami dostarczonymi wraz z produktami.
8.3 Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utratę zysków, utracone oszczędności i szkody spowodowane przerwami w działalności.
8.4 Odpowiedzialność Glen Dimplex jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela Glen Dimplex plus obowiązujący udział własny. W przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa nie zapłaci z jakiegokolwiek powodu lub szkoda nie była objęta ubezpieczeniem, odpowiedzialność Glen Dimplex jest ograniczona do wartości netto faktury za dostarczone towary.

 

Art. 9 Gwarancja
9.1 Glen Dimplex gwarantuje, że wszystkie dostarczone produkty są dobrej jakości, wolne od istotnych wad użytych materiałów, kompletne i odpowiednie do celu oraz zgodne z wymogami ustawowymi i przepisami rządowymi kraju przeznaczenia w okresie, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem, że:
A. Wszystkie instrukcje wydane przez Glen Dimplex dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji były ściśle przestrzegane;
B. Produkty były używane wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone;
C. Naprawy i/lub modyfikacje produktów były przeprowadzane wyłącznie przez Glen Dimplex lub po konsultacji z Glen Dimplex przez stronę trzecią zatwierdzoną przez Glen Dimplex;
D. Stan produktu nie został zmieniony;
E. Produkt jest własnością pierwszego użytkownika końcowego; gwarancja wygasa po sprzedaży produktów przez pierwszego użytkownika końcowego innemu użytkownikowi;
F. Wszelkie roszczenia Glen Dimplex wynikające z odpowiedniej umowy z drugą stroną zostały w pełni uregulowane;
G. Produkt był używany do użytku domowego, a nie profesjonalnego, chyba że uzgodniono inaczej.
9.2 Gwarancja, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie do wszystkich produktów dostarczanych przez Glen Dimplex przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia, w którym pierwszy użytkownik końcowy zakupił produkt od drugiej strony, ale nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od daty produkcji. Ten ostatni maksymalny okres nie ma zastosowania do produktów marek Carmen i EWT.
9.3 Na mocy powyższej gwarancji firma Glen Dimplex jest zobowiązana do bezpłatnej naprawy wszelkich wad i niedoskonałości, które wystąpią w okresie gwarancyjnym, z wyjątkiem wad lub niedoskonałości wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzenia produktu.

Art. 10 Zawieszenie i rozwiązanie
10.1 Bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia o niewywiązaniu się z umowy i bez interwencji sądowej, Glen Dimplex ma prawo zawiesić wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub rozwiązać umowę z drugą stroną jednostronnie za pomocą listu poleconego, bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez drugą stronę, jeżeli;
A. Przed terminem doręczenia druga strona okaże się nie mieć zdolności kredytowej;
B. Ogłoszono upadłość lub układ drugiej strony, druga strona wchodzi w stan likwidacji dobrowolnie lub przymusowo lub znajduje się w podobnej sytuacji, w tym w sytuacji, w której traci kontrolę nad znaczną częścią aktywów lub zaprzestaje działalności;
C. Druga strona zostaje objęta zarządem lub kuratelą;
D. druga strona dopuściła się zawinionych uchybień w wypełnieniu jakiegokolwiek zobowiązania w ramach umowy i nie wykorzystała rozsądnego terminu na wypełnienie tego zobowiązania.

Art. 11 Prawo właściwe i sąd właściwy
11.1 Wszystkie stosunki prawne między Glen Dimplex a drugą stroną podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
11.2 Postanowienia Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży nie mają zastosowania, podczas gdy zakres wszelkich innych obecnych lub przyszłych przepisów międzynarodowych dotyczących zakupu dóbr ruchomych może również zostać wykluczony przez strony.
11.3 Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy pomiędzy Glen Dimplex a drugą stroną będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w okręgu Noord-Nederland.